woensdag 29 september 2021

Adapcare introduceert het iPVB in Pluriform Zorg

Het iPVB (intramuraal persoonsvolgend budget) laat de intramurale cliënt in de toekomst zélf beschikken over hun budget. Hiermee wordt een stevige stap gezet in het centraal stellen van de cliënt in de Ouderenzorg, maar ook de zorgverlener krijgt meer regie door deze aanpak. Het maakt het vraaggestuurd werken nu echt concreet. 

Adapcare gelooft in het centraal stellen van de cliënt en wil samen met het iPVB deze werkwijze volledig gaan aanbieden in het ECD. ‘Waarom het iPVB?’, ‘Hoe het werkt?’ En, ‘Wat het iPVB betekent voor zorgorganisaties, de cliënt en de zorgverlener’, bespreken we met Marc de Witte, ambassadeur van het iPVB gedachtegoed en Ruud Wentink, projectleider bij Adapcare.

Cliëntgericht werken
‘Het cliëntgericht werken is zéker geen nieuwkomertje in de ouderenzorg’, vertelt Marc. ‘Op allerlei manieren geven we daar inmiddels vorm aan; in het zorgdossier, het zorgplan, in het goede gesprek met de bewoner. Niets nieuws onder de zon dus? Zeker wel! Tot op heden hebben we vraagsturing ‘nog niet concreet’, dus pakbaar in tijd en kostende prijs.’

Marc: ‘We zéggen wel ‘we zorgen goed voor u, maar wat doen we dan? Is dat ook wat de cliënt wil? Kúnnen we dat dan ook leveren? Hebben we voldoende tijd om alles te doen? Hoe bepalen we wat wel en niet binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ) geleverd moet worden? En wat kost een uur zorg, verpleging of behandeling dan? En past dit binnen het bedrag wat we gezien de zzp-indicatie krijgen? ’   

Cliëntgericht werken met het iPVB 
‘iPVB staat voor intramuraal PersoonsVolgendBudget en speelt vooralsnog alléén in de WLZ-sector, vandaar de term iPVB’, vervolgt Marc. Het iPVB maakt voor het éérst in de ouderenzorg vraaggestuurd werken vanuit de cliënt pakbaar. Dat betekent concreet, planbaar en meetbaar. Het iPVB maakt de zachte kant transparant op een manier die nog niet eerder zo beschikbaar was; het volledige inzicht in de op de bewoner afgestemde zorgtijd en zorghandelingen. Dit geeft transparantie in wat, wanneer, wie, de benodigde tijd en passende betaling in euro’s die daarvoor nodig zijn.’

Ruud: ‘Het iPVB sluit aan bij het kwaliteitskader voor persoonsgerichte zorg en is de volgende stap richting cliëntgerichte wlz-zorg. Het managen van informatie wordt steeds belangrijker in de zorg. Elk zorgmoment, elke behandeling telt op naar een integraal cliëntbeeld. Uiteindelijk is gerichte informatie beter voor de zorgverlener en voor elke cliënt. ‘Het ‘pakbaar’ maken is precies waar wij met ons ECD op willen ondersteunen: de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon leveren.’

Het iPVB in het ECD van Adapcare
Waarom is het voor Adapcare belangrijk om het iPVB op te nemen in het ECD? Ruud: ‘Om twee redenen: We werken intensief samen met klanten en organisaties in de zorg om onze producten nog beter te maken. We blijven meedenken in mogelijkheden om de zorgverlening te ondersteunen. Onze klanten hebben de wens om de sturing van de zorgvraag door cliënten beter in te vullen. Daarnaast geloven we bij Adapcare dat je de zorg moet bekijken vanuit de cliënt en de samenwerking met alle zorgverleners. Uiteindelijk wil je de best passende zorg voor elke cliënt bieden. Daarom wil Adapcare het iPVB volledig aanbieden in het ECD. Hiermee krijgen de cliënt en de zorgverlener samen de regie. Naar verwachting is het werken op basis van iPVB in het tweede kwartaal van 2022 beschikbaar in het ECD, Pluriform Zorg. Onderstaand een voorbeeld van een cliëntplan op basis van het iPVB-principe.

Hoe werkt dat in de praktijk?
‘Een belangrijk instrument van het IPVB in het ECD is de catalogus, dit is een overzicht van alle zorg en diensten, en het kostprijsinstrument waarmee de kosten van de zorg en diensten worden berekend,’ vervolgt Ruud.
‘De eerste stap is het zorgen dat de kostprijs uit de kostprijsberekening-module in het ECD wordt opgenomen. De zorgorganisatie kan daarbij zelf bepalen wat een handeling kost. Op basis van de mogelijk te leveren prestaties kunnen ze een catalogus opbouwen. De volgende stap is het integreren van de functionaliteit van de te kiezen zorgdiensten tijdens de intake. En de laatste stap is het onttrekken  van de gegevens voor de verschillende doelgroepen uit het systeem. Denk hierbij aan de advies-indicatie, de geleverde zorg en invulling van het budget, etc.

Een praktijkvoorbeeld
Mevrouw De Boer is 80 jaar oud en meneer Pieters heeft een prachtige leeftijd van 91. Ieder geven ze op hun eigen manier invulling aan hun dag. Helaas is de dag aangebroken dat ze niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen en beiden verhuizen naar een zorginstelling. Ook in de zorginstelling willen mevrouw De Boer en meneer Pieters de regie over hun leven behouden. Mevrouw De Boer heeft hulp nodig bij het spuiten van insuline en meneer Pieters kan dit al zelf. Meneer Pieters zijn nagels worden geknipt door de verzorgende en mevrouw De Boer gaat naar de manicure. Het iPVB volgt deze wensen en behoeftes. De gewenste zorg en diensten worden besproken met de verpleegkundige. Van begeleiding, hulp in de huishouding, persoonlijke zorg tot verpleegkundig handelen. Mevrouw De Boer geeft aan wat zij zelf kan, wat familie voor haar doet en wat de zorginstelling voor haar kan betekenen. De verpleegkundige brengt de gezondheidsrisico’s in kaart en samen bespreken ze de minimaal verantwoorde zorg die geleverd dient te worden.

Het iPVB, een streep in het zand voor de cliënt en de zorgverlener.
De kern van het iPVB op basis van bovenstaand voorbeeld is dat de te verlenen basiszorg wordt bepaald door het gesprek tussen cliënt en de professional. Vervolgens worden maandelijks de afwijkingen (naar boven én beneden) bijgehouden. De vergoeding wordt gebaseerd op de kostprijs van de zorgaanbieder. Op basis van de behoeftes van mevrouw De Boer stelt het zorgteam zelf de planning op. Met het iPVB is voor iedereen helder en transparant welke zorg wordt verleend en welke kosten hieraan verbonden zijn.

In hoeverre verschilt het iPVB van de huidige WLZ? 
‘De WLZ werkt met cliëntprofielen en de zogenaamde tarieven (ZZP’s)’, vervolgt Marc. ‘Daarbij geldt dat de ZZP-tarieven als volledig dekkend all-in tarief voor een bepaalde groep ouderen als gemiddeld dekkend wordt gezien. 
Het iPVB gaat uit van de twee meest ‘pure-bronnen’ voor passende en betaalbare zorg die er zijn; 1) Wat is het terechte beroep van een oudere op de WLZ? 2) Wat is de werkelijke kostprijs (wat kost één uur zorg) van een zorgaanbieder voor het verblijf, de zorg, welzijn, behandeling die geboden wordt?’
 Wat betekent het iPVB voor mij als cliënt?
Marc: ‘Het IPVB gaat uit van vraagsturing en verbetert daarmee de kwaliteit van de zorg voor de cliënt:

 • De cliënt geeft aan welke zorgbehoefte er is (zorgcatalogus) en is in de regie
 • De cliënt wordt zich bewust van de relatie tussen de zachte en de harde kant van de zorg (handelen versus kosten)
 • De aandacht voor individuele begeleiding en het belang van welzijn wordt concreet gemaakt (van cure naar care)
 • De betrokkenheid en de tevredenheid van de cliënt neemt toe
 • Partnership: de cliënt is een volwaardige gesprekspartner.‘

Wat betekent het iPVB voor mij als zorgverlener?
Marc: ‘Het iPVB geeft stuurkracht aan de organisatie omdat de bedrijfsprocessen vraaggestuurd worden:

 • Meer bewustwording bij zorgverleners van de (centrale) rol van de cliënt, maar ook van de relatie tussen de zachte en de harde kant van de zorg (handelen versus kosten) neemt toe
 • Ook de regie van de zorgverleners neemt toe door de vraag gestuurde aanpak
 • Werkdruk krijgt een nieuw perspectief
  o    Basiszorg wordt per definitie vergoed
  o    Teamformatie wordt afgestemd op zorg- en begeleidingsbehoefte
 • De tevredenheid van de medewerkers stijgt omdat de eigen professie weer centraal komt te staan.’

Ruud tot slot: ‘Door de samenwerking met het iPVB collectief kunnen wij in de toekomst het iPVB volledig integreren in ons ECD, waarmee we de cliënt centraal stellen en de best mogelijke persoonlijke zorg bieden.’

Meer weten?

In een persoonlijk gesprek vertel ik je graag meer!

Neem contact op