donderdag 12 december 2019

De digitale transformatie in de zorg

Tijdens het Mobile Healthcare Congres, woonden we een interessante presentatie bij van Maarten van Rixtel, bestuurder van zorgorganisatie Sensire. Zijn verhaal ging over de digitale transformatie in de zorg. Hoe dient een zorgorganisatie zich te ontwikkelen? Hoe ziet de zorg eruit als de digitalisering een feit is? En wat is het belang van een ‘digitaal ecosysteem’? Over dit digitale ecosysteem spraken we Maarten na afloop van het congres.
 
Maarten, ik vat één van je observaties samen die je deelde tijdens je presentatie.
Je gaf aan dat technologie in de zorg steeds belangrijker wordt, dat communicatie een essentieel onderdeel is van het professioneel handelen, waarbij de zorgprofessional in een netwerk van klanten en professionals samenwerkt en kennis op maat wordt gecreëerd en gedeeld. Deze ontwikkeling vraagt om een digitaal ecosysteem waarin gepersonaliseerde zorg geboden kan worden door samen te werken in teams rondom de cliënt, gaf je aan. 
Wij herkennen ons in deze ontwikkeling en willen je hier graag nog een paar vragen over stellen.
 
Hoe ziet dit digitale ecosysteem er in jouw ogen precies uit?
'Een digitaal ecosysteem heeft volgens mij tenminste twee niveaus. Het begint bij een klantgericht ecosysteem, dat functioneert dankzij een ecosysteem op regioniveau; samenhang binnen de regio waarin de klant woont. 
 
Bij het digitale ecosysteem rondom de klant, gaat het om de vraag: ‘wat hebben klant en medewerker nodig om hun relatie zowel inhoudelijk zinvol als relationeel gelijkwaardig te maken?’ De digitale wereld heeft hier vooral als doel om de professional te faciliteren, zodat deze zijn of haar werk zo professioneel mogelijk kan uitvoeren. Daarvoor is een ECD noodzakelijk, maar ook een omgeving waarbinnen met de klant gecommuniceerd kan worden over de inhoud van zorg, bijvoorbeeld in een Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO). 
 
Het digitale ecosysteem rondom de klant zal niet alleen faciliterende en zorginhoudelijke functies hebben, maar het is ook essentieel dat dit ecosysteem het mogelijk maakt om daaraan inhoud te geven. Denk aan een mogelijkheid waarin de klant samen met de wijkverpleegkundige een team formeert om het samen opgestelde zorgplan inhoud te geven, een team dat op maat rondom de klant wordt samengesteld door wijkverpleegkundige en klant gezamenlijk. Daarbij komt er dus principieel een einde aan centrale planning, maar wordt planning rondom en vanuit de individuele klantbehoefte gerealiseerd. 
 
Dat klantgerichte deel van het ecosysteem kan niet functioneren zonder een regionaal ecosysteem. In veruit de meeste gevallen heeft de zorgklant meerdere vragen en behoeften. Dat vraagt dus om ondersteuning van die klant op meerdere terreinen, om bij te dragen aan zinvol leven. Een regionaal ecosysteem zal open en gestandaardiseerd zijn. Open, omdat het de informatieoverdracht vanuit verschillende applicaties mogelijk maakt, zowel van zorgverlener naar klant en vice versa, als tussen zorgverleners onderling. Naast openheid van de applicatie is daarbij standaardisering van de informatie, in inhoud en in vorm, noodzakelijk. Ik denk dat een PGO hierbij in de toekomst een belangrijke rol kan spelen. Tegelijkertijd ontbreekt het hier nu nog aan inhoud, dus voor de korte termijn zal gezocht moeten worden naar de juiste verbindingen tussen de applicaties van verschillende zorgorganisaties.' 
 
Wat maakt het digitaal ecosysteem succesvol? Wat betekent het voor de zorgprofessional en de cliënt?
'Twee thema’s zijn cruciaal zijn om een ecosysteem succesvol te laten functioneren: functionaliteit in de zorgpraktijk en intuïtief gebruik. Een succesvol ecosysteem dient het proces en de inhoud van werken van de professional te ondersteunen, in élke stap die wordt gezet. En de gebruikersinterface moet echt intuïtief zijn. Gebruikersgemak is cruciaal voor het succes. Beide thema’s vragen natuurlijk ook veel van de architectuur van het systeem, die moet flexibel en open zijn zodat elke ontwikkeling in de zorg en bij de professional in het ecosysteem kan worden ingepast.'
 
Je gaf tijdens je presentatie aan dat ‘waardering, regie en vrijheid’ belangrijke waarden zijn voor zowel de cliënt als de zorgprofessional. Wat betekenen deze waarden voor het digitaal ecosysteem?
'Bij Sensire hanteren we de opbouw van regie, waardering en vrijheid als het gaat om de behoeften van de klant. De klant wil allereerst regie ervaren in het dagelijks leven en die regie niet verliezen als dat nog niet nodig is. Daarnaast is de waardering voor elke individuele klant onmisbaar, ieder mens is immers uniek. Tenslotte gaat het om vrijheid, de behoefte om uiteindelijk zelf de levenskeuzes te maken die bij hem of haar passen. Deze behoeften hangen met elkaar samen en de invulling daarvan verschilt per individu. 
Wanneer ik deze waarden vertaal naar de inrichting van een digitaal ecosysteem, dan zie ik een ecosysteem dat voor zowel de klant als voor de professional zodanig ondersteunend is, dat beide partijen echt inzicht en overzicht hebben op de acties die plaatsvinden. Het ecosysteem biedt ook een zekere voorspellende waarde, waardoor het mogelijk is om te anticiperen op wat mogelijk komen gaat.'
 
Hoe onderscheidt dit systeem zich van de huidige ECD-systemen? En wat betekent dit voor de huidige ECD-systemen?
'De huidige ECD-systemen zijn opgebouwd vanuit een administratieve omgeving en gericht op beheersing van de organisatie. Daarmee helpen ze met name het bestuur om grip en controle te houden op de organisatie en de zorgverlening.
Het gevolg daarvan is dat de meeste ECD’s de professional niet ondersteunen in het inrichten van de werkprocessen zoals dat voor zorgprofessional en klant optimaal zou zijn. Sterker nog, vaak moet de professional haar werk aanpassen aan de manier waarop het ECD is opgebouwd. De systemen van morgen moeten andersom worden ingericht. Niet van binnen naar buiten, maar van buiten naar binnen, vanuit het principe ‘van organisatie naar organiseren’.
Dat is een mooie uitdaging voor de sector, want enerzijds moet het ECD van de toekomst volledig ingebed kunnen worden in de regionale infrastructuur, anderzijds moet het systeem vanuit de werkwijze en de vakinhoudelijke visie van de zorgprofessional worden opgebouwd, en vanuit die inrichting de ondersteuning van de juiste data te voorzien. 
 
Tenslotte is het noodzakelijk dat het ECD van de toekomst klaar is voor een zorgwereld die continu in verandering is, en dat die verandering ook steeds meer vanuit de zorginhoud wordt vormgegeven. Deze zorginhoudelijke, professionele ontwikkelingen moeten snel en drempelloos in het systeem verwerkbaar kunnen zijn. De flexibiliteit van het nieuwe ECD is daarbij vooral gericht op de professional en de visie waarbinnen gewerkt wordt.'

Meer weten over dit onderwerp?

Laat het me weten