dinsdag 14 juli 2020

Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V)

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Het manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers over de verpleeghuiszorg kreeg eind 2016 veel media-aandacht en bracht een beweging op gang. Extra geld voor verpleeghuizen volgde al snel, maar daarbij kwam ook direct de vraag om meetbaar te maken of de kwaliteit van de verpleeghuiszorg daadwerkelijk zou gaan verbeteren. Teamleider en consultant Roel de Gelder van Adapcare vertelt ons er meer over.
 

Wat houdt het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg in?
‘Begin 2017 is dit kader opgesteld. Het beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg en hoe die zorg verbeterd kan worden‘, aldus Roel. ‘Daarnaast geeft het aanbevelingen voor zorgverleners en zorgorganisaties om de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken.’ Zie ook: https://www.actiz.nl/ouderenzorg/kwaliteit/onderwerp/kwaliteitskader/kwaliteitskader-verpleeghuiszorg
https://www.vilans.nl/projecten/werk-maken-van-het-kwaliteitskader-verpleeghuiszorg

Is het KIK-V programma uit het kwaliteitskader ontstaan?

Roel: ‘Ja, dat klopt. Om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg in de gaten te houden, wordt er onderzoek gedaan door diverse organisaties, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland en Zorginstituut Nederland (ZIN)’, vervolgt Roel. ’Al deze instanties vragen op verschillende momenten informatie aan zorginstellingen. Op een aantal gebieden vraagt men om dezelfde gegevens, maar dan soms net even anders geformuleerd. Dat leidt tot extra administratieve last voor de zorginstellingen. Om deze last te verminderen heeft het Zorginstituut Nederland de opdracht gekregen van het ministerie van VWS om het KIK-V programma op te zetten.’

‘In dit programma werken de verschillende ketenpartijen samen die betrokken zijn bij de gegevensuitwisseling over de verpleeghuiszorg’, vervolgt Roel. ’Met dit landelijke programma willen de partijen de informatievoorziening over de kwaliteit van de verpleeghuiszorg verbeteren, de informatie die ze uitvragen onderling beter afstemmen en meer informatie hergebruiken. Het uiteindelijke doel van het KIK-V programma is een situatie waarin zorgaanbieders de benodigde gegevens geautomatiseerd kunnen aanleveren op één punt vanuit hun ECD’s en personeels-systemen. De ketenpartners kunnen vervolgens vanuit dit punt hun informatie halen, zonder dat er nog een handmatige uitvraag nodig is.‘

Kwaliteitsindicatoren die de kwaliteit van de zorg monitoren?
Roel: ’Inderdaad, het programma KIK-V zorgt ervoor dat we kunnen komen tot een bruikbare set van indicatoren die alle zorgorganisaties duurzaam kunnen gebruiken. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over welke gegevens zorgaanbieders beschikken en op welk moment in het jaar partijen de gegevens kunnen gebruiken. Er is dan geen misverstand meer over waar ze vandaan komen, wat ze precies inhouden en op welke manier er wordt gemeten. Het voordeel is ook dat je dan ook kunt vergelijken met andere zorgorganisaties.’

Welke stappen zijn er al gezet?
‘Er is een onderzoek gedaan onder bijna 30 zorginstellingen naar de manier waarop zij nu omgaan met de gegevensuitwisseling’, vertelt Roel. ‘Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met de betrokken ketenpartners om afstemming te krijgen over de verschillende uitvragen die worden gedaan. Verder is een aantal bijeenkomsten georganiseerd met ECD-leveranciers en leveranciers van personeel- systemen om de plannen door te spreken en de technische mogelijkheden te onderzoeken om de uitwisseling van gegevens te automatiseren. Adapcare is hier ook bij betrokken. In de komende maanden wordt het KIK-V programma verder uitgewerkt en worden de eerste technische en functionele testen gedaan met een aantal zorginstellingen en softwareleveranciers.’

Wat moet het programma KIK-V uiteindelijk opleveren?
‘Enerzijds een efficiëntere uitvraag, waardoor er minder administratieve lasten liggen bij de zorgorganisaties en anderzijds meer inzicht voor de diverse partijen’, aldus Roel. Er zullen goede afspraken komen over gegevensuitwisseling die kwantitatieve data opleveren en inzicht geven in de kwaliteit van de zorg. Want uiteindelijk kunnen we hiermee de kwaliteit van de verpleeghuiszorg verbeteren.’

Voor meer informatie zie https://www.kik-v.nl/

Meer weten?

Meer weten over dit onderwerp?

Laat het me weten