donderdag 10 september 2020

Wijziging in financiering GGZ en FZ

Van DBC naar zorgprestatiemodel
In 2022 gaan de GGZ en de Forensische Zorg (FZ) over op een nieuwe financieringssystematiek, het zorgprestatiemodel. Hiermee is de traditionele minutenregistratie volgens de DBC-systematiek straks niet meer nodig. In de huidige bekostiging van de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) en de FZ (forensische zorg) wordt veel tijd besteed aan administratieve handelingen en indirecte tijd. Ook levert de systematiek onzekerheden op bij het vaststellen van de omzet en de verantwoording richting zorgverzekeraars vanwege de lange doorlooptijd van DBC’s (365 dagen regel). We spreken Paul van Zagten, productmanager bij Adapcare over de wijziging.

Waar komen we vandaan?
Paul: ‘Wanneer een cliënt nu in behandeling komt voor GGZ of FZ, wordt er een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie) geopend. Zowel de diagnose als alle activiteiten die worden uitgevoerd worden vastgelegd in de DBC. Hierbij kun je denken aan de directe tijd die de behandelaar besteedt aan gesprekken, maar ook indirecte tijd voor verslaglegging van het dossier, overleg met derden (zoals de huisarts), aanvraag van medicijnen en telefoongesprekken. Een DBC mag maximaal 365 dagen duren. Duurt de behandeling langer dan wordt er een (vervolg)DBC geopend. De Nederlandse Zorgautoriteit (website NZa) heeft de prijzen van DBC's vastgesteld.

De onvrede over de DBC-systematiek in de gespecialiseerde GGZ en FZ heerst al geruime tijd. De meest genoemde ongemakken die de huidige financiering met zich meebrengt zijn de hoge administratieve lasten, het beperkte onderscheidende vermogen in zorgzwaarte en de ondoorzichtigheid voor cliënten. De nieuwe financieringssystematiek moet hier verandering in gaan aanbrengen.’

Wat gaat er veranderen?
‘Het zorgprestatiemodel is een model op basis van prestatiebekostiging’, vervolgt Paul. Op hoofdlijnen bestaat het zorgprestatiemodel uit consulten, verblijfsprestaties en enkele overige prestaties. Een consult is een ‘direct zorginhoudelijk contact tussen zorgverlener en (forensische) cliënt of het systeem van de cliënt’. Dit contact kan ‘face to face’, ‘telefonisch’ of ‘screen to screen’ plaatsvinden.

Tijd voor bijvoorbeeld voorbereiding en verslaglegging (indirecte tijd) wordt niet apart vergoed, maar is verdisconteerd in de prestaties. Zo worden administratieve lasten voorkomen. Consulten worden in het zorgprestatiemodel gedifferentieerd naar het beroep van de uitvoerder, naar doel (diagnostiek respectievelijk behandeling) en naar tijdsduur. Daarnaast wordt er in de tarifering rekening gehouden met de setting waarin het consult plaatsvindt.

Het zorgprestatiemodel gaat de DBC’s, DBBC’s, de ZZP’s en de generalistische basis GGZ die nu worden gebruikt vervangen en heeft voor elke zorgaanbieder in de GGZ en FZ gevolgen. Het declareren van de zorg die gestart is na 1 januari 2022 gaat vanaf dat moment volgens de nieuwe wijze van het zorgprestatiemodel. Op dit moment zijn nog niet alle beleidsregels beschikbaar, maar we volgen deze nauwlettend.’

Wat betekent het zorgprestatiemodel voor de professional en de cliënt?
‘Het zorgprestatiemodel belooft straks veel voordelen ten opzichte van de bekostiging die nu geldt’, aldus Paul. ‘De belangrijkste kenmerken zijn eenvoud en transparantie. Voor zowel de cliënt als de professional. De prestaties op de rekening worden duidelijk herkenbaar. Ze zijn straks makkelijker te controleren voor cliënt en zorgverzekeraar. Het model weerspiegelt de daadwerkelijk geleverde zorg, controleerbaar voor de cliënt. Er geldt straks geen verplichting meer tot tijdschrijven voor de professional, de agenda van de professional wordt hiermee leidend. De behandelaar hoeft niet meer apart de indirecte tijd te registreren.’

Hoe gaat Adapcare om met deze ontwikkelingen?
Paul: ‘Adapcare volgt de regelgeving en de wijzigingen in financiering op de voet, onder andere door deel te nemen aan de informatiebijeenkomsten die hiervoor worden georganiseerd. Ook volgen we het landelijke implementatieplan en stemmen we onze ontwikkelingen hierop af. Het zorgprestatiemodel heeft veel gelijkenis met de registratie binnen de WLZ en kan daardoor relatief eenvoudig aan ons ECD, Pluriform Zorg worden toegevoegd. We brengen daarom nog dit jaar de nieuwe financieringsvorm voor de GGZ en FZ in Pluriform Zorg onder. We verwachten dat onze innovatieklanten in het voorjaar van 2021 van deze functionaliteit gebruik kunnen maken.

Het zorgprestatiemodel wordt zodanig ingebouwd in Pluriform Zorg dat het gelijktijdig aan de huidige DBC-registratie gebruikt kan worden. Daarmee kan het nieuwe declaratieproces gesimuleerd worden zodat onze klanten zich kunnen voorbereiden op het aanpassen van de interne bedrijfsvoering en inkoopafspraken met de zorgverzekeraars kunnen maken voor 2022.’

Meer weten?
Wil je meer weten over de wijziging in financiering in de GGZ en FZ en het nieuwe zorgprestatiemodel? Neem contact op met Paul van Zagten of Janneke Ketelaars via 085-4844100.

Meer weten?

Meer weten over dit onderwerp?

Laat het me weten