donderdag 14 december 2017

ZuidZorg - ondersteuning van de wijkverpleegkundige

De transitie is twee jaar geleden begonnen, toen de wijkverpleegkundige niet langer werd ingezet via de AWBZ maar via de Zorgverzekeringswet (Zvw). ‘Inhoudelijk betekende dat een grote verandering’, aldus Charles Laurey. Het gesprek met de cliënt over het zorgplan kwam nu nog meer centraal te staan. Daardoor werd het werk voor de wijkverpleegkundige inhoudelijker en interessanter’.

Wijkverpleegkundigen in hun kracht
Een belangrijke ontwikkeling, maar wat betekent dit voor het ECD? Charles Laurey: ‘Het ECD moet enerzijds praktisch zijn, de wijkverpleegkundige moet overal snel en efficiënt kunnen werken. De relatie tussen de cliënt en de wijkverpleegkundige staat daarbij centraal. Dit betekent onder meer dat de wijkverpleegkundige in zijn of haar dagelijks werk niet (onnodig) belast wordt met administratieve handelingen. Anderzijds betekent het dat de wijkverpleegkundige meer inhoudelijk ondersteund wordt bij het intake gesprek en de verpleegkundige classificatie (Omaha). Pluriform Zorg biedt de wijkverpleegkundige het praktische gemak, maar ook de inhoudelijke ondersteuning die de praktijk vraagt.

Wijkverpleging 2020
ZuidZorg en Adapcare werken toe naar het nieuwe Kwaliteitskader Wijkverpleging van Actiz en V&VN. In dat nieuwe kader is sprake van een verdere professionalisering van de wijkverpleging. Dit is nodig omdat kwetsbare ouderen in de toekomst langer thuis blijven wonen en minder snel naar het ziekenhuis gaan.

Charles Laurey: “In het nieuwe kwaliteitskader is de term wijkverpleging meer dan het werk van de wijkverpleegkundige zorgprofessional, het gaat om alle verpleging en verzorging die mensen thuis ontvangen, ook van bijvoorbeeld een ziekenhuis of een polikliniek. Dat vraagt van onze wijkverpleegkundigen dat zij zelfstandig de regie pakken in de wijk samen met de collega’s in het team, maar wel met verpleegkundigen van andere organisaties én in nauwe afstemming met de eerste lijn’.

“Ook kijken we anders naar gezondheid. Dat is niet langer de aan- of afwezigheid van ziekte, maar veel meer het vermogen van mensen om met uitdagingen om te gaan en zelf regie te voeren. Gezondheid is dus geen doel op zich, het is een middel om te blijven doen wat belangrijk is in je leven. Dat betekent ook iets voor onze mensen, zij worden meer begeleiders in het leven van onze klanten dan dat ze alleen verpleegtechnische handelingen uitvoeren. Hun werk wordt daardoor wel breder en boeiender!”

“Ik verwacht dus grote veranderingen, die we als maatschappij wel duurzaam moeten kunnen financieren. Dat betekent niet alleen dat ZuidZorg nog efficiënter moet opereren, maar ook dat we meer dan ooit een zorginhoudelijke verantwoording afleggen van wat we doen en bereiken.”

“Met al deze ontwikkelingen is het als thuiszorginstelling van groot belang dat de leverancier van je ECD is aangehaakt,” aldus Charles Laurey. “Bij Adapcare is dat zeker het geval. We zetten stappen met elkaar, als dingen minder goed gaan bespreken we dat en komen we tot een oplossing. Daarbij helpt het dat de mensen van Adapcare zelf een zorgachtergrond hebben en de zorgwereld echt goed begrijpen. Het is een boeiende ontdekkingsreis. Ik zie de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.”

Zuidzorg is zorgaanbieder in Zuidoost Brabant gespecialiseerd in het leveren van zorg achter de voordeur. Met ruim 210 zelforganiserende teams, bestaand uit 8 tot 15 zorgverleners per team, levert ZuidZorg passende warme thuiszorg in eigen vertrouwde omgeving. In totaal werken ruim 2.000 medewerkers bij ZuidZorg met Pluriform Zorg.